Truyện Tích Phật Giáo

Hái hoa dâng Phật

Có một lần Đức Phật đi dạo ở thành La Duyệt. Trời đương độ mùa xuân, cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết lư tưởng. Đức Phật thong thả từ thành trong đi ṿng ra thành ngoài, nh́n cảnh sông nước tươi tốt, đồng cỏ mơn mởn xanh, Ngài thấy trong ḷng thơ thới, an nhiên. Bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng ca, tiếng ca sao mà ai oán, sao mà bi thảm đến thế ! Lúc ấy, Đức Phật yên tịnh ngồi bên bờ suối.

Không lâu sau, một đoàn người đủ cả già trẻ nam nữ, trong tay ôm một bó hoa tươi, im lặng tiến đến gần.

Từ xa, họ đă thấy Đức Phật uy nghi, tướng hảo, như mặt trời mọc buổi b́nh ḿnh, như trăng sáng giữa bầu trời đầy sao, c̣n có rất đông các vị đệ tử Bồ tát vây quanh trước sau, trong ḷng họ, ai nấy đều cảm thấy như ḿnh bắt được một kho tàng quư báu, nên không ai bảo ai, như ong vỡ tổ, họ chạy đến trước mặt Đức Phật, đảnh lễ Ngài và nói :

-  Thế Tôn ! Chúng con thấy Ngài tướng hảo trang nghiêm, biết ngay Ngài chính là Đức Phật tối tôn, chỉ có Ngài mới là bậc cứu thế chân chính mà thôi. Chúng con phụng mệnh quốc vương, mỗi ngày phải ra ngoài thành hái hoa để chưng bày trong vương cung, ngày nào không hái được hoa th́ sinh mệnh chúng con khó có thể bảo toàn, chúng con sẽ bị chịu khổ h́nh roi vọt trút trên đầu trên cổ không thương xót. Hôm nay chúng con có may mắn lớn gặp được Ngài là bậc Đại Thánh, giống như người bệnh được thuốc, thật không ai có thể h́nh dung được niềm vui mừng của chúng con. Thỉnh Thế Tôn tiếp nhận những bó hoa tươi chúng con xin cúng dường.

Đức Phật mỉm cười, xót thương họ mà nói :

-  Không nên làm như thế. Các người phụng mệnh nhà vua mà hái hoa, nếu đem hoa tặng ta th́ các người sẽ chịu sự trừng phạt của nhà vua, làm sao ta có thể nhẫn tâm lấy hoa của các người !

-  Thế Tôn ! Xin Ngài quan sát rơ tâm của chúng con. Được gặp Phật xuất thế là chuyện ức kiếp khó mà có được. Chúng con thà xả bỏ cái thân mệnh ngắn ngủi đau khổ, đem hoa cúng dường Phật, gieo trồng nhân duyên thiện lành và thoát khỏi cái thân phận đớn đau này.

-  Nếu các người bị nhà vua xử phạt th́ các người sẽ phải làm thế nào ?

- Thế Tôn ! Chúng con quyết không ân hận v́ dù cho có bị sát hại đi chăng nữa, th́ nhờ nương vào công đức của Phật, chắc chắn sẽ không rơi vào nẻo ác, cuối cùng cũng sẽ sinh vào chỗ tốt đẹp an vui.

Người nào biết rơ rằng sống là khổ đau mới phát tâm muốn giải thoát một cách chân thật. Đức Phật mỉm cười, im lặng gật đầu. Những người ấy bèn lấy hoa rải lên thân Phật và chúng đệ tử Bồ Tát xung quanh Ngài. Không trung lập tức ngát lên hương thơm ngào ngạt.

Những người hái hoa thấy tôn nhan của đức Phật lộ vẻ hoan hỉ, họ bèn nhảy nhót vui mừng và xin thọ tam quy ngũ giới.

Sau đó, Đức Phật c̣n thuyết pháp Đại thừa Lục độ cho họ nghe. Những người hái hoa này đều phát tâm đạo vô thượng, hiểu rơ sâu xa ư nghĩa Phật pháp, đắc được vị bất thối chuyển.

Đức Phật hoan hỉ thọ kư cho họ :

-  Các người sau này sẽ thành Phật, đều có tên là Diệu Hoa.

Những người háo hoa đảnh lễ đức Phật xong, vui vẻ lui đi.

Cúng dường Phật bằng tâm chân thành, dù chỉ một đóa hoa cũng được Phật thọ kư, Phật pháp quả thật là không thể nghĩ bàn !

trở về trang chính