B gi cng đn

Một thời ức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại ni Kỳ Quật, lc bấy giờ vua A X Thế thỉnh c Phật dự lễ trai tăng trong hong cung. Sau khi thọ trai, ức Phật trở về tịnh x Kỳ Hon. Vua bn hỏi Kỳ B rằng: ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay khng biết nn lm g?

Kỳ B ni: Ngi nn đem rất nhiều đn để cng dường Phật.

Vua liền sai chở một trăm thng dầu về tịnh x Kỳ Hon.

C một b gi rất ngho, c tm ch thnh muốn cng dường ức Phật m khng c tiền. B gi thấy vua A X Thế lm cng đức như vậy, rất lấy lm cảm kch. B đi xin được hai tiền, liền đến nh hng mua dầu. Chủ hng hỏi: B rất ngho tng, xin được hai tiền, sao khng mua đồ ăn m lại mua dầu? B gi đp rằng: Ti nghe ở đời gặp ức Phật rất kh, vạn kiếp mới được một lần. Ti nay may mắn được sinh vo đời Phật m chưa c dịp cng đường. Ngy nay ti thấy vua lm việc đại cng đức, ti tuy cng khổ, cũng muốn cng dường ngọn đn để lm căn bản cho đời sau.

Lc bấy giờ người chủ qun cả phục ch nguyện của b, liền đong cho  thm ba tiền thnh được năm tiền dầu. B đến trước ức Phật thắp đn ln, tự nghĩ dầu thắp khng được tới qu nửa đm, b pht nguyện rằng :Nếu sau ny ti được chứng đạo V Thượng như ức Phật thời ngọn đn ny sẽ  đỏ suốt đm v sng tỏ khc thường.

Pht nguyện xong b lể Phật rồi ra về.

Cc ngọn đn của Vua cng dường c ngọn tắt, c ngọn đỏ, tuy c người săn sc nhưng khng được chu ton. Ring ngọn đn của b lo th chiếu sng hơn cc ngọn đn khc, suốt đm khng tắt,dầu lại khng hao.

Trời sng, ức Phật bảo ngi Mục Kiền Lin rằng: Trời đ sng, hy vo tắt cc ngọn đn. Ngi Mục Kiền Lin vng lời tắt cc ngọn đn, nhưng ring c ngọn đn của b lo thổi tắt ba lần cũng khng được, sau lấy o c sa m quạt, ngọn đn lại đỏ rưc rỡ hơn. ức Phật bn bảo rằng: Hy dừng lại, ngọn đn ấy l ho quang cng đức của một vị Phật tương lai, khng thể lấy thần thng của người m trừ diệt được.

Vua A X Thế nghe ni, liền hỏi Kỳ B rằng: Ta lm cng đức rộng lớn như vậy m ức Phật khng thọ k cho ta thnh Phật, cn b lo kia chỉ thắp một ngọn đn m được thọ k l cớ lm sao?.

Kỳ B đp rằng: ngi cng đn tuy nhiều m tm khng chuyn nhất, khng bằng được tm thuần thnh của b kia đối với ức Phật.                                                                                                                                     

                                                                                            ( Trch tạp ch Vin Gic số 131)

 

 


trở về trang chnh