Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Ḥa Lan 

Chùa Vạn Hạnh
Sumatraweg 350,  1335 JM   Almere Buiten - Holland
tel: 036-5257067   
Tên  trương mục hội:  Stichting VBSN - Số trương mục : NL79INGB0005030958 
BIC CODE: INGBNL2A - IBAN: NL79INGB0005030958 - BANK: ING BANK