Kính Mừng Phật Ðản Phật Lịch 2568

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôm kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu