Phật về làng

 

Phật về mở cửa vô minh

Khơi ḍng suối ngọt nối t́nh chúng sanh

Phật về cho đất thêm lành

Cho hoa thêm nhụy cho cành trổ bông

Phật về cá được về sông

Cho chim về tổ cho đồng lúa reo

 

Phật về tánh thiện nương theo

Tham sân si bớt, làm theo việc lành

Phật về cho hết chiến tranh

Hoa sen nở khắp đất lành năm châu

Phật về vui cả địa cầu

Đông tây gần lại t́nh người bao la

Phật về ta lại thấy ta

Thấy sông thấy núi thấy ra cội nguồn.

 

 

 

1