Nhập Từ Bi Quán

 

Tâm Ngọc

Ngày Đản sanh Đức Bổn Sư Thích Ca lại một lần nữa đến với những người con Phật trên thế giới. Dù đang ở bất cứ quốc độ nào hay hoàn cảnh nào, những người con tin Phật đều hành lễ kỷ niệm Khánh Đản. Cử hành bằng tất cả các cơ duyên hiện có để tưởng nhớ đến bậc Đại sư đă “... ĺa bỏ tuổi măng tơ, bỏ ngôi báu, bỏ những ngày vàng và đêm ngọc. Gỡ cánh tay bấu víu của người vợ hiền, cắt ngang t́nh thương mănh liệt của phụ vương và xa lánh đứa con thơ đang nằm trong bụng mẹ...” để đổi lấy: chỉ v́ một nhân duyên trọng đại là khai thị con đường giác ngộ cho chúng sanh.

Và cứ mỗi độ Phật Đản về, người người thường xưng tán h́nh bóng Từ Bi, nhân cách Giải Thoát và tư tưởng Giác Ngộ của Đức Thế Tôn. Họ cũng đă nhắc nhở với nhau nương theo h́nh bóng đó, noi theo nhân cách đó và học theo tư tưởng đó để tự cứu ḿnh và cứu người.

Để cúng dường Chư Phật trong mười phương, con xin ghi lại đây ư nghĩa của phút Nhập Từ Bi Quán trong ngày Phật Đản:

Từ Bi là đem vui và cứu khổ cho mọi người và mọi loài. Như vậy th́:

-       Ư nghĩa từ bi ai cũng có thể nghĩ được;

-       Lời nói từ bi ai cũng có thể nói được;

-       Và hành động từ bi ai cũng có thể làm được.

Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ, không nói và không làm bằng chất liệu từ bi đă có sẵn trong ta để không tự gây khổ cho ḿnh và gây khổ cho người?

Chính ḷng tham không đáy của con người là áng mây vô h́nh to lớn nhất đă che lấp ánh sáng từ bi trong ta, nên:

-       Những ư nghĩ (ư) từ bi vừa loé ra;

-       Những lời nói (khẩu) từ bi vừa thoát ra;

-       Và những hành động (thân) từ bi vừa hiện ra

th́ lập tức áng mây vô minh: tham, sân, si, mạn, nghi kéo đến biến những ư nghĩ đó, lời nói và hành động tốt đẹp đó trở thành ác độc, có tác dụng hại người và đôi khi hại chính bản thân ḿnh nữa.

Suốt 49 năm thuyết Pháp độ sinh khi Đức Phật c̣n tại thế. Với tám vạn bốn ngàn Pháp môn được truyền thừa ngót 25 thế kỷ, mục đích của đạo Phật là dạy cho con người cách khử trừ vô minh trong ta để ánh sáng từ bi ngày một lan rộng. Từ đó trí huệ hoằng khai, hành động dũng mănh tiến tới giải thoát và giác ngộ. Nhưng mấy ai đă tự chiến thắng ḿnh để đạt được chiến công oanh liệt đó?

Ngày ngày bon chen với cuộc sống vật chất, mong tưởng với những khối t́nh. Người Phật tử c̣n có ngày Phật Đản dành một vài phút NHẬP TỪ BI QUÁN, nghĩa là để nhận định và thiền quán hạnh nguyện từ bi của ḿnh. Tự nh́n lại tam nghiệp: Thân, Khẩu, Ư trong ta bằng chính huệ năng của ta trong giờ hành lễ Đản Sanh Đức Từ Phụ. Đồng thời nguyện với chính ḿnh rằng: Từ nay sẽ không c̣n gây khổ cho nhau nữa.

Mọi người cùng phát nguyện như vậy và nương theo hạnh từ bi để học và hành  th́ ánh đạo vàng huyền dịu của Đức Thế Tôn ngày sẽ lan dần  và lan dần ra măi.

Đối với Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, những người bị bức bách phải bỏ nước ra đi để lại phía sau nhiều thương nhớ và mang theo niềm hy vọng của thân nhân, thực hành hạnh từ bi sẽ vơi khổ trong ta, san sẻ với những đồng hương những buồn vui trên đất khách. Mở rộng ḷng thương và tôn trọng sự sống lẫn nhau để đón nhận thêm những tin yêu của người bản xứ. Từ đó chúng ta sẽ có nhiều cơ duyên trong việc chia sẻ với đồng bào c̣n lại ở quê nhà những sầu khổ ngày một đè nặng trên vai họ.

Bằng sự thành kính của một Phật tử ly hương, tôi nguyện cầu quư đạo hữu và đồng hương thường an lạc trong ánh sáng từ ḥa của Chư Phật.

Tin tưởng vào sức thăng hoa của một dân tộc có với Phật giáo gần hai ngàn năm lịch sử, tôi nghĩ rằng đă đến lúc chúng ta phải tự cứu lấy ḿnh, giữ vững niềm tin cho người trong nước. Kiên tŕ đấu tranh cho tự do, cho nhân quyền và cho sự sống c̣n của hơn 90 triệu người c̣n lại.

trở về trang chính